Obchodní podmínky | Krasnatvar.cz

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro nákup na našem internetovém obchodě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Mikel s.r.o., se sídlem Záhumení V 329, Louky, 763 02 Zlín, identifikační číslo: 26941741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47129 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.krasnatvar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné dále sjednat v dodatečně uzavřené písemné "Kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím", která by byla v tištěných originálech podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Odchylná ujednání v "Kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím" mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy vzniklé dle násl. odst. 3.8 těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Dodatečnou písemnou "Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím" podle odst 1.2 těchto obchodních podmínek lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto obchodních podmínek.

1.5 Prodávající prohlašuje, že v den vyřízení objednávky splňuje veškeré právní předpoklady pro podnikání na území České republiky a dále prohlašuje, že je řádným plátcem DPH.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupující svým potvrzením souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek potvrzuje, že je obeznámen, že se vztahují na kosmetické výrobky, tedy nákup zboží v uzavřeném obalu 
podle podle § 1837 písmeno g) občanského zákoníku, tedy výrobků které po otevření nelze vrátit odstoupením od Kupní smlouvy ani podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V cenách zboží nejsou započteny náklady spojené s jeho dodáním. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4 Podrobné informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky a Slovenské republiky jsou uvedeny v sekci Doprava a platba našeho internetového obchodu.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. na dobírku, po odeslání, prostřednictvím zvoleného smluvního přepravce v místě určeném jako místo dodání zásilky;
 2. předem, bezhotovostně, platba kartou online (platební branou provozovanou prostřednictvím ComGate Payments)
 3. při osobní návštěvě  v sídle firmy, které je zároveň výdejním místem a prodejnou v pracovní dobu uvedenou v kontaktních údajích na webové stránce, platba kartou na platebním terminálu nebo platba v hotovosti na pokladně.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.
       Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4 V případě osobního odběru se náklady na dodání zboží neúčtují.

4.5 Při odeslání objednávky má kupující možnost zvolit komfortní službu on-line platby předem platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti ComGate Payments a.s..
Osobní údaje, které kupující při placení zadává, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.
Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Při osobním odběru dojde k zaplacení a předání zboží na prodejním místě vyhrazeném na adrese sídla firmy.

4.6 Prodávající je oprávněn, pokud si to vyhodnotí jako podmínku pro uzavření kupní smlouvy, požadovat uhrazení platby kupní ceny u některých objednávek kupujících pouze předem a v objednávce požadované dodání dobírkou zpětně zamítnout.

4.7 Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu teprve po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8 Podrobné informace o výši ceny dopravy na území České republiky a Slovenské republiky jsou uvedeny v sekci Doprava a platba našeho internetového obchodu.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující písemnou formou na adresu prodávajícího Mikel s.r.o., Záhumení V 329, Louky, 763 02 Zlín či na adresu elektronické pošty prodávajícího krasnatvar@krasnatvar.cz. Formulář k odstoupení od kupní smlouvy firmy Mikel ke stažení zde.

5.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dle čl. 3 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Vracení zboží probíhá výhradně zásilkovou službou a není možno je podávat osobně. Kupující zašle jím zvolenou zásilkou vracené zboží na adresu prodávajícího: Mikel s.r.o., Záhumení V 329, Louky, 763 02 Zlín.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené dle čl. 3 Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu zásilkový přepravce najatý kupujícím na zaslání zboží zpět, zboží zpět prokazatelně doručí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4 Prodávající prodává prostřednictvím internetového obchodu krasnatvar.cz zboží výhradně "zboží v uzavřeném obalu" (§ 1837 písmeno g)) občanského zákoníku.
U zboží v uzavřeném obalu jestliže kupující již tento výrobek otevřel, není možné odstoupit od kupní smlouvy
ani dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, tedy ani při uzavření kupní smlouvy mimo obchodní prostory. Pokud tedy kupující již převzatý kosmetický výrobek v uzavřeném obalu po jeho převzetí otevřel z originálního obalu, není možné odstoupit od Kupní smlouvy a to ani podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
Za otevření se považuje i porušení bezpečnostních prvků uzávěru obalu výrobku, tedy prokazatelné porušení originálního bezpečnostního značení uzávěru z výroby.

5.5 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,
je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby převzetí zboží kupujícím.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ NA DÁLKU

6.1 Objednané zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání. Prodávající je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

6.2 Objednané zboží bude prodávajícímu doručeno

 • nejpozději do 2 pracovních dní od odeslání přepravní službou na území České republiky.
 • nejpozději do 3 pracovních dní od odeslání přepravní službou na území Slovenské republiky.

6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.6 Podrobné informace o podmínkách a cenách dopravy jsou uvedeny jsou uvedeny v sekci Doprava a platba našeho internetového obchodu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, například na stáří zboží způsobené jeho starším datem výroby, u prošlého zboží, čili vyplývá-li to z povahy takového zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5 U kosmetických výrobků. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující neprodleně a bez zbytečného odkladu písemně ihned po jeho zjištění na krasnatvar@krasnatvar.cz nebo v dopise zaslaném na adresu: Mikel s.r.o., Záhumení V 329, Louky, 763 02 Zlín.

7.7 Prodávající neprodleně zaeviduje každou takto podanou žádost obdrženou dle odst. 7.6 a vyřídí ji v co možná nejbližší době, nejpozději v termínu v souladu s  § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 605 a § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz. sekce Zásady ochrany osobních údajů


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Vztahy v tomto dokumentu neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku v případě nákupu hotových výrobků konečným spotřebitelem, nebo obchodního zákoníku České republiky ve všech ostatních případech (zakázková a sériová výroba a taktéž veškeré nákupy obchodními subjekty).

12.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení.

12.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mikel s.r.o., Záhumení V 329, Louky, 763 02 Zlín, adresa elektronické pošty krasnatvar@krasnatvar.cz, telefon +420 777 285 744.

Ve Zlíně dne 08. 09. 2019.